ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

coated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پوشش داده شده، پوشاندن، روکش کردن، اندودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ