ترجمه مقاله

cloud cover

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پوشش ابر
ترجمه مقاله