ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

claw hatchet

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تپش پنجه، تبر چنگال دار
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما