ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

classicized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلاسیک، در زمره ادبیات باستانی در اوردن، از سبک ادبی باستانی پیروی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ