ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

classicize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کلاسیک کردن، در زمره ادبیات باستانی در اوردن، از سبک ادبی باستانی پیروی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ