ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

cinched

دیکشنری انگلیسی به فارسی

cinched، محکم بستن، تنگ یا کمربند بستن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما