ترجمه مقاله

Chinese white

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سفید چینی
ترجمه مقاله