ترجمه مقاله

Chinese chequers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چکرز چینی
ترجمه مقاله