ترجمه مقاله

Chinese checkers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چکرز چینی
ترجمه مقاله