ترجمه مقاله

chinche

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چنگال
ترجمه مقاله