ترجمه مقاله

chaulmoogra tree

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درخت chaulmoogra
ترجمه مقاله