ترجمه مقاله

cerebral

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مغزی، مخی، دماغی، فکری
ترجمه مقاله