ترجمه مقاله

cerebral thrombosis

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ترومبوز مغزی
ترجمه مقاله