ترجمه مقاله

cerebral hemisphere

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیمکره مغزی
ترجمه مقاله