ترجمه مقاله

cerebral death

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرگ مغزی
ترجمه مقاله