ترجمه مقاله

cerebral cortex

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غشاء مغزی
ترجمه مقاله