ترجمه مقاله

cerebral artery

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شریان مغزی
ترجمه مقاله