ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

centralizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متمرکز می شود، متمرکز کردن، تمرکز دادن، در مرکز جمع کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما