ترجمه مقاله

centralized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متمرکز
ترجمه مقاله