ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

centralize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متمرکز کردن، تمرکز دادن، در مرکز جمع کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما