ترجمه مقاله

centralising

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متمرکز کردن، تمرکز دادن، در مرکز جمع کردن
ترجمه مقاله