ترجمه مقاله

centraliser

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرکزی
ترجمه مقاله