ترجمه مقاله

Cenchrus

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکمبه
ترجمه مقاله