ترجمه مقاله

Cenchrus ciliaris

دیکشنری انگلیسی به فارسی

Cichrras ciliaris
ترجمه مقاله