ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ceases

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متوقف می شود، متوقف ساختن، ایستادن، موقوف شدن، دست کشیدن، گرفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ