ترجمه مقاله

cationic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کاتیونی، دارای کاتیون فعال
ترجمه مقاله