ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

cathodic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کاتدیک، وابسته به قطب منفی یا کاتد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما