ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

cathodes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کاتد، الکترود منفی، قطب منفی، قطب منی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما