ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

caterwauling

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غرق شدن، جیغ کشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ