ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

caterwaul

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرگردان، صدای شیون گربه، جیغ کشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ