ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

catechizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

catechizes، تعلیم دادن از راه پرسش، از راه پرسش یاد دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ