ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

catechized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

catechized، تعلیم دادن از راه پرسش، از راه پرسش یاد دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ