ترجمه مقاله

Castanea crenata

دیکشنری انگلیسی به فارسی

Castanea crenata
ترجمه مقاله