ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

capillary

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مویرگی، مویرگ، مویی، باریک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ