ترجمه مقاله

capillary fracture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستگی مویرگی
ترجمه مقاله