ترجمه مقاله

Canadian

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کانادایی، اهل کانادا
ترجمه مقاله