ترجمه مقاله

camp out

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از اردوگاه
ترجمه مقاله