ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

camelhair

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شتر مرغ، کرک یا پشم شتر، پارچه پشم شتر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ