ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

calumniating

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ترساندن، لکه دار کردن، افترا زدن، بهتان زدن به، بد نام کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ