ترجمه مقاله

burnability

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سوختگی
ترجمه مقاله