ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

bureaucratic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بوروکراتیک، وابسته به امور اداری، وابسته به دیوانسالاری، وابسته به ادارهبازی وکاغذ پرانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ