ترجمه مقاله

bunch up

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گروه شدن - دسته شدن
ترجمه مقاله