ترجمه مقاله

bulk modulus

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مدول فله
ترجمه مقاله