ترجمه مقاله

bulk large

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فله بزرگ
ترجمه مقاله