ترجمه مقاله

brattled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی رحم، شلوغ کردن
ترجمه مقاله