ترجمه مقاله

brash

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرگردان، خس، عجول و بی پروا، گستاخ، بی حیا، متهور، بی شرم
ترجمه مقاله