ترجمه مقاله

brainier

دیکشنری انگلیسی به فارسی

معشوق، بافکر، خوش فکر
ترجمه مقاله