ترجمه مقاله

brainge

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تورینگ
ترجمه مقاله