ترجمه مقاله

bottlecap

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درب بطری
ترجمه مقاله