ترجمه مقاله

boardly

دیکشنری انگلیسی به فارسی

به طور صحیح
ترجمه مقاله